sobota, 4 grudnia 2010

MongoDB

#v+
load average: 2869.50, 3600.81, 3300.00
#v-

and +10k connections ;-D

Brak komentarzy: